Hus og bod reglement

REGLEMENT FOR DRIFT AV KLUBBHUS OG BODER


§1. Formål:

Reglement for Slåttevik Båtforening's klubbhus skal regulere
administrasjon og bruk av klubbhuset og boder. Reglementet godkjennes
første gang av årsmøte 2016. Deretter blir det revidert og administrert av
styret.


§ 2. Myndighet:

Klubbens styre skal fastsette reglement for bruk av klubbhuset. Husansvarlig er den styret
velger når det blir konstituert. Husansvarlig skal være ansvarlig for daglig drift av klubbhuset og som har
ansvar for at gjeldene bestemmelser blir fulgt. Styret utarbeider lister over utstyr i klubbhuset, og holder
kontroll på dette.


§ 3. Regelbrudd:

Enkeltpersoner eller arrangementer som ikke retter seg etter gjeldene
reglement/instrukser vil kunne nektes adgang til huset og bodene for en kortere eller lengre periode. Slike
sanksjoner skal behandles og avgjøres av styret (SB)


§ 4. Erstatning:

Dersom enkeltpersoner eller arrangement påfører foreningens lokaler eller eiendeler skade
på grunn av uaktsom opptreden står personene/arrangementsansvarlig ansvarlig for skaden.


§ 5. Klager:

Klage på sanksjoner eller andre forhold vedrørende klubbhuset skal rettes styret i foreningen.


§ 6. Søppel:

Søppel skal av leietaker tas med for deportering.


§ 7. Vask-renhold:
a. Arrangementsansvarlig er ansvarlig for at de rom som er benyttet ryddes og rengjøres etter endt
arrangement.


b. Dersom det etter endt arrangement ikke er ryddet og rengjort og eller lokalene er i forsvarlig stand,
vil SB kunne besørge renhold/rydding for leietakers regning.


§ 8. Røyking:

Røyking er ikke tillatt i klubbhuset.


§ 9. Annet bruk:

SB's medlemmer kan bruke huset ved opphold i havnen, eks. ved båtpuss. Dette gjelder
også mannskap fra gjestebåter. Alle som bruker huset er ansvarlig for at det forlates ryddig og rent!


§ 10. Boder:
Formålet med bodene er at medlemmene kan
oppbevare redningsvester, fiskestenger og annet utstyr relatert til båtplass og båtbruk.


a. På grunn av brannforskrift og forsikring er det ikke tillatt å lagre brennbare væsker som bensin,
propan, rødsprit og lignende (Båtforeningen kan dog i sin bod kunne lagre inntil 25 liter brennbart
materiale til felles nytte)


b. Det er ikke tillatt å oppbevare annet enn det utstyr som relaterer seg til båtplass og båtliv. Vanlige
husholdutstyr som bildekk, hageutstyr og maskiner, og lignende er ikke tillat.


c. Fiskeredskaper og annet bør rengjøres og skylles med vann før en setter det i bodene. Eventuelt
agn og annet som kan råtne og avgi lukt skal fjernes fra redskapene før oppbevaring i bod.


d. Taket på bodene kan nyttes av medlemmene med bodplass. Vis hensyn og rett deg etter
henstillinger fra husansvarlig.