Styremøtereferater

Referat fra styremøte Tirsdag 29 januar 2019


Fremmøtte: Kenneth Lønning, Tor Jostein Kallekodt, Narve Susort, Henry Sørensen, Martin Tveit, Rolf Bakken


Kunne ikke møte: Hans Jacob Svendsen.


Tid: kl 19.00

Sted: KlubbhusetAGENDA:

1.Referat fra styremøte 30 august 2018

Vedtak: Godkjent.


2.Status årsmelding:

Den er under utarbeidelse og gjennomgang.


3.Regnskap 2018 og budsjett 2019:

Martin setter opp budsjett for 2019 og regnskap 2018 er til godkjenning hos revisor.


4.Dugnader 2019:

-Rensking av bryggen og uteliggere

-1 Stk dømann mangler.

-Magnetventil er bestill og vil bli montert, pluss noe elektrisk arbeid.


5.1: Martin Tveit tar kontakt med kommunen


5.2: Martin Tveit tar også kontakt med Jarle angående utleie 2018, status og fakturer.


5.3: Årsmøte blir Tirsdag 12 mars.


5.4. Svein Nilsen lage et kart over hvor betonglodd ligger i havne og evt hvor strossene går i bryggen, Svein trenger fint vær og kaller inn til dugnad når det passer for han og været.


5.5. Bod reglene blir oppdater.


Styreleder kaller inn til neste styremøte.


Vel møtt 


Kenneth Lønning (sign)

Styreleder


Referat fra styremøte onsdag 7 juni 2018


Fremmøtte: Kenneth Lønning, Tor Jostein Kallekodt, Narve Susort, Henry Sørensen , Hans Jacob Svendsen ,


Kunne ikke møte: Rolf Bakken, Martin Tveit.


Tid: kl 20.00

Sted: Klubbhuset


AGENDA:

1.Referat fra styremøte 1 2018

Vedtak: Godkjent.


2.Neste dugnader:

21 juni

2 mann til boder

8 mann til å rense brygger

2 mann til å fikse vannledning.

Montere en stk dømann på plassen til Martin.

Kenneth sender mail.


3.Montering av magnetventil. 

Sjekk med kommunen om vi kan få tilgang til pumpehus, einar?

Hør med kommunen om vi kan koble til en magnetkontakt?

Kenneth snakker med kommunen.


4.Kontakt kommune vedrørende vannmåler. Avventer.


5.Bryggen: Alle fortøyninger til bryggene er nå utbedret og kauser er montert.


6.Eventuelt. Få ut på nettet at det er ledige båtplasser.


7.Dato for neste styremøte

Styreleder kaller inn til neste styremøte.


Vel møtt 


Kenneth Lønning (sign)

Styreleder


**************************************************


Referat fra styremøte onsdag 19 april 2018Fremmøtte: Kenneth Lønning, Tor Jostein Kallekodt, Narve Susort, Henry Sørensen , Hans Jacob Svendsen ,Kunne ikke møte: Rolf Bakken, Martin Tveit.


Tid: kl 19.00

Sted: KlubbhusetAGENDA:

1.Referat fra årsmøte 2018

Vedtak: Godkjent, men Rolf bakken og hans Jakob Svendsen er for 1 år.


2.Dugnadslister og hva skal gjøres i 2018.

-Boder må gjøres ferdig.

-Noen sjakler og kauser på bryggen må på plass.

-Innfestning til land fra brygga må skiftes.

-Inspeksjon av ankerfester, tau og bryggen.

-Snakker med Svein Nilsen om han har laget en skisse på bryggeplan med fortøyninger, vedlikeholds intervaller.

-Montere magnet ventil på vannet.

-Det er kommet forslag til Strandrydding, styret ser dette ann i forbindelse med dugnad.

-Fordeling av boder.

-Styret kaller inn folk til aktuelle dugnader.

-Tidspunkter for dugnader: Torsdag 3 mai kl 1730

Torsdag 31 mail kl 17303.Eventuelt:

Kasserer: Martin Tveit.

Havnesjef, Utleieansvarlig:Henry Sørensen.

Husansvarlieg:Tor Jostein Kallekodt.

Dugnadsansvarlig:Styret i lag


2: Kasserer sender purring på dei som ikke har betalt evt varsel.


4.Dato for neste styremøte

Styreleder kaller inn til neste styremøte.


Vel møtt 


Kenneth Lønning (sign)

Styreleder
fra Styremøte 23. november 2014


Fremmøtte: Arne Henry Grottvik, Petter Hareide og varamedlem Narve Susort. Styret var vedtaksført.


Forfall: Jarle Husby og Kjetil Toth


Ikke møtt: Svein Nilsen og Henry Sørensen


AGENDA:


1. Referat fra forrige møtet


a. Godkjent uten merknader


2. Regnskap januar – september 2014


Punktet utsettes til neste møte, da kasserer har meldt forfall. Kasserer setter opp regnskaper for jan-oktober og sender dette ut til styremedlemmene innen 7. desember.


3. Gjennomgang av hva som er gjort i 2014


a. Arne Henry gikk gjennom det som er gjort i 2014 og styret er fornøyd med utført oppgaver


4. Gjøremålsliste 2015


Styret prioriterer følgende arbeider i 2015. Støype dekke på kaien og ferdigstille bodene. Arne Henry setter opp forslag og kostnadsoverslag.


Styret er positiv til at kurs og arrangementer bidrar til å skape et båtmiljø. St. Hans feiring videreføres og styret ser på hvilke kurser som kan være aktuelle.


5. Innkjøp til klubbhuset


a. Skap over vask. Litt pynt – klokke barometer etc. Narve ser om han kan skaffe 1 overskap og eventuelt 1 til to skap med dører. Arne Henry kjøper inn litt pynt etc.


6. Krav til ansvarsforsikring på båter over xxx kilo yyy fot


a. Arne Henry sjekker opp forsikringene våre og sammenligner dekning og pris i dagens selskap jfr Kongelig Norsk Båtforening og om vi skal praktisere krav om ansvarsforsikringer slik Førre Båtforening. Legges ffem til neste styremøte


7. Medlemskap i Kongelig norsk båtforbund


Skal vi vurdere innmelding. Les litt før styremøte her: http://www.knbf.no/for_medlemskap.php


Fordeler for foreningen:


 Klubbforsikring


 Bryggeavtale


 Momskompensasjon


 m.m.


Fordeler enkeltmedlemmer:


 Rimelig båtforsikring (med min båt er premien halvert ift Gjensidige)


 Gode rabatter på fortøyningsutstyr (40-60%) - Erling Haug


 Drivstoffrabatt 15-30 øre/l hos - Statoil


 Rabatt på sporingssystem – Track Norge


 Opplagsutstyr og presenninger – O B Wiik


       Maritim litteratur – Fly forlag


 Brannslukningsutstyr – Bonpet


 Maritime klær 20% rabatt – Holbrook


 Båtførerprøven (rabatt kr 200,-)– Livredd.no


 Kartplottere VHF elektronikk (Se nettsidene for rabatter) – Pronav


 Kartverk (20%) – Kystatlas


 Båt lån – Santander


 Hertz Bilutleie (5-10%)


Styret vil innstille til årsmøte at vi melder oss inn som medlem


8. Eventuelt


a. Ingen saker.


9. Dato for neste styremøte


a. Neste styremøte er 18. januar 2015 kl 19:00


Arne Henry Grottvik (sign)


Formann


Referat fra Styremøte 23. mars 2014


Fremmøtte: Arne Henry Grottvik, Jarle Husby, Kjetil Toth, Petter Hareide, Svein Nilsen og varamedlem Narve Susort. Styret var fulltallig og vedtaksført.


Ikke møtt: Varamedlem Henry Sørensen


AGENDA:


1. Konstituering av styret


a. Kasserer: Jarle Husby har også ansvaret for utleie av båtplasser


b. Bryggeansvarlig: Svein Nilsen


c. Ansvarlig for klubbhus og strøm: Arne Henry Grottvik


d. St. Hans komité: Kjetil Toth og Henriette Grottvik


e. Kasserer fikk personnummer til styremedlemmene og har ansvaret for at Båtforeningen blir registrert i Brønnøysund med eget org. nummer


2. Liste opp og budsjettere prioriterte gjøremål 2014


Styret satte opp gjøremål som måtte utføres. Som overordnet kan nevnes ferdigstille huset utvendig og innvendig samt nødvendig vedlikehold og reparasjoner av bryggene


Arne Henry lager en prioritert liste over hvilke oppgaver som skal utføres og hvem som har ansvar for hva. Styremedlemmene har påtatt seg å skaffe tilveie følgende til første dugnad den 26. april:


 Gulvbelegg, primer, lim og sveisetråd. Arne Henry


 Listverk og armatur til kjøkkenbenk. Narve


 Varmekabel til vannledninger. Kjetil


 Panel til vegg mellom klubbdel og bod del. Kjetil


 Ansvar for å lage møblement av paller. Kjetil


 Innkjøp av varmtvannsopplegg. Jarle


 Ole Bjelland har tilbudt seg hjelp til røropplegg, isolering, diverse deler til vann og V.V. m.m. Dette kompenseres med 2 gratis sommersesonger med båtplass


Styret var enige om at det skulle være en fra styret på alle dugnader for å lede dugnadsarbeidet og ha ansvaret for at nødvendig materiell og verktøy er på plass.


3. Sette opp oversikt over dugnader vår og høst


Styret vedtok datoer for dugnader for 2014. Dugnaden 21. juni er for å lage til St. Hans feiringen og gjelder ikke inn i de obligatoriske dugnadstimene. Medlemmene melder inn datoer de ønsker å være med på dugnad til Arne Henry. Han har ansvaret for å vedlikeholde og publisere dugnadsoversikt på facebook, mens Jarle oppdaterer websidene


Styret sender faktura til de som ikke har deltatt etter siste dugnad 10. september.


4. Eventuelt


a. Kasserer har laget faktura for medlemskontingent for 2014. Forfall 7. april. Fakturaer blir lagt i postkasser eller sendt i posten til de som ikke har bopel i nærområdet.


b. Medlemmene har også plikt å gi beskjed til kasserer innen samme dato om de kommer til å benytte tildelt båtplass for sommersesongen. Styret kommer til å markedsføre ledige plasser på websider og facebook. Kasserer har ansvaret for å vedlikeholde liste over båtplasser som er ledige for utleie.


5. Dato for neste styremøte


a. Neste styremøte er fastsatt til 19. juni kl 21.00 i klubbhuset


Arne Henry Grottvik (sign)


Formann