Årsmøte 2012


ÅRSMØTE SLÅTTEVIK BÅTFORENING


2012, Sjonar, 29/3 klokken 18:00


Tilstede: Janne Kallekodt, Knut Flo, Jarle Nordtveit, Petter Hareide, Arne Høyvik, Kenneth Ørsje, Martin Tveit, Anders Riise, Jonny Folkvord, Ole Bjelland, Arne Henry Grottvik, Even Edland, Jostein Milje, Trygve Jøsang, Jarle Husby og Svein Nilsen.


Styreleder Jarle Husby ønsket velkommen.


Sak 1: følgende valg ble gjort:


Møteleder - Jarle Husby


Ordstyrer - Arne Henry Grottvik


Referent - Svein Nilsen


Underskrift protokoll - 2 stk medlemmer utenfor styret


Sak 2: Jarle hadde en kort muntlig orientering om året 2011, og de aktiviteter og hendelser som hadde funnet sted.


Det ble bl.annet referert til avsluttet rettsak. hvor båtforeningen ble frikjent, og ble tilkjent saksomkostninger på kroner 6000.- eks mva. Dette beløpet ble fastsatt pga at saken gikk som en småkravsak, og vi hadde satt verdien av tvisten til kroner 30,000.- og i en sånn sak, så kan en kun få dekket, måtte betale 20% av tvistesummen. Vi hadde ca kroner 18,000.- i advokatutgifter.


Strøm på bryggen til enkelte er avregnet tom Mars, og totalt forbruk beløper seg til ca kr.10,000.- dette blir fordelt ihht måleravlesning. På årsmøte i fjor, ble det besluttet at avregning skulle foretaes ved nyttår, men dette er av ulike årsaker ikke blitt gjort. Styret beklager dette.


Året 2011 har vært ett år med mye arbeid for kasserer. Dette skyldes stor generell aktivitet, samt manglende innbetaling fra medlemmer, fortsatt noen som ikke har betalt for skyldig leie, dette til etterretnig for etternølere.


Aktiviteten forøvrig har gått ut på bygging av boder/klubblokale og utvidelse av bryggeanlegg. Dette arbeidet videreføres i 2012.


Årsmøtet ber for øvrig om at det for fremtiden fremlegges budsjettforslag for kommende sesong, hvor økonomi og aktivitet for kommende ar vies oppmerksomhet.


Sak 3: Regnskap for 2011 fremlagt og gjennomgått av kasserer: Jostein Milje. Regnskapet ble godkjent av årsmøte uten kommentarer.


Sak 4: Fastsettelse av kontigent for 2012, og pris på båtplass konfr. $9. Kontgent ble vedtatt fastsatt til kroner 750.- pr. år for medlemmer med båtplass, og 1/2 kontigent for støttemedlemmer og pensjonister. Styret gis også fullmakt til å vurdere innkreving av ytterlige inntil kr. 1,000.- pr. båtplass. Innkreving kan skje dersom behov for nødvendige midler til ferdigstillelse av boder, brygge, strøm, vann grus etc. skulle oppstå.


det var fremmet 2 forslag m.h.t. prisjustering på båtplass.


Forslag: 1. Oppjustert pris fra dagens nivå til pris tilsvarende pris for båtplass ved campingen.


Forslag: 2. Selvkostpris for brygger + boder justert opp til pris for siste utbygging (2011). Dette betyr en pris på kroner 32,000.- i 2012 for 4-meter. Priser for øvrige båtplasser vil bli justert i forhold til bredde.


Forslag 2 ble enstemmig vedtatt.


Sak 5-1:  Endring av $ 25, medlemmer av styret betaler halv kontingent


Forslag vedtatt mot 3 stemmer


punkt 5-5 utgår


Sak 5-2 : ekstra innbetaling på kroner 1000.- for at vi skal ha midler til å ferdigstille klubbhus, strøm, vann, grus, evt opparb. Uteområder.


behandlet under Sak 4, enstemmig vedtatt.


Sak 5-3: $ 30 pålegger oss 3 timers dugnadsarbeid som kan frikjøpes, foreslår samme sats som i fjor, kroner 500.- pr.time


enstemmig vedtatt.


Oversikt over dugnader vil bli lagt ut på hjemmesiden


Sak 5-4 : få på plass en person som tar ansvaret for å holde orden på strømregnskap, med jevnlige avlesinger av målere etc.


Dette ordner styret opp i


Sak 5-5: Endring av $ 25, Formann får gratis leie


går ut, ble behandlet sammen med sak 5-1


Sak 5-6: Ny paragraf, Medlemmer i Slåttevik båtforening (SB) plikter å benytte tildelt båtplass personlig, ved første gangs tildeling, må båtplass tas i bruk innen 6 mnd, eller etter særlig avtale med styre. Medlemmer som ikke ønsker å benytte båtplassen, skal innen 1.mai, skriftlig varsle båtforeningen om dette. SB disponerer plassen til utleie, Slik avtale skal ikke overstige 3 år. Dersom ett medlem ikke har benyttet båt eller båtplass på 3 år, opphører medlemmets rett til båtplassen. Det er medlem som må dokumentere at plassen har vært benyttet. Styret skal sende skriftlig varsel til medlem om mulig opphør av båtplass, med 14 dagers frist til å uttale seg. Deretter sendes skriftlig melding om opphør av båtplass samt tilbakebetaling av innskudd. Avgjørelsen kan klages inn for årsmøtet.


Forslag forkastet mot 1 stemme


Sak 5-7  De som ikke benytter sin plass fritas for Årskontigent når plassen er utleid til tredjemann og således gir inntekt


Forslag forkastet mot 1 stemme


Sak 5-8: tillegg til $4, før en båtplass legges ut for salg, skal medlemmer som ønsker å bytte til større/mindre plass ha fortrinnsrett. Dette må være innmeldt til styret.


Forslag vedtatt


Sak 5-9: tillegg til $11, medlemmer må selv gi beskjed til styret at de kommer inn under denne ordningen


Forslag vedtatt


Sak 5-10: endring av tekst $16 punkt 5, ny ordlyd: Foreta valg på leder, 2 styremedlemmer, 1 varamedlem, alle medlemmer er valgbare. Medlemmer av styre som er på valg, kan reservere seg for gjenvalg, for samme tidsperiode denne har sittet i verv.


enstemmig vedtatt.


Sak 5-11: Ny paragraf, Kun medlemmer med båtplass har stemmerett på årsmøter


enstemmig vedtatt.


Sak 5-12: se på muligheter/beslutte/kjøpe, evt. finne ansvarlig til å få laget til en slippvogn, for å ta opp mindre båter for bunnsmøring, smårep.


Forkastet mot 4 stemmer


Sak 5-13:  Det er kommet innspill fra enkelte i foreningen angående utbygging av båtforeningen. Det er kommet forslag om utbygging fra hestegarasjen/alternativt som på bilde, Hvis årsmøte går for dette, hvem gjør hva


Årsmøte konkluderte med følgende: De som pr.dato ikke har båtplass, og står på venteliste, oppfordres til å danne en prosjektgruppe, Prosjektgruppens formål er å utrede muligheter for utvidelse av bryggeanlegget i området omkring slåttevik (inne i bukten, eller ved hestestallene). Prosjektgruppen rapporterer til styret, og arbeider under båtforeningens paraply.


Sak 5-14: Tillegg i $ 10, båtplass forankres i gards og bruks nr. (På denne måten slipper vi at noen skiller tomten og har mulighet for å levere med båtplass eller ikke videre )


enstemmig vedtatt.


Sak 5-15: Kommer under punkt 4 på agendaen: Forslår at Slåttevik båtforening oppjustere båtplassprisene sine til samme verdi som båtplassene på Melkevik camping koster


Forkastet, vurdert under sak 4


Sak 6 Valg:


Formann Jarle Husby på valg for 1 år, gjenvalgt


styremedlem Jostein Milje på valg for 2 år, gjenvalgt


styremedlem Hans Jacob Svendsen på valg, stillte plassen til disposisjon, Arne Henry Grottvik valgt for 2 år


Varamedlem Even Edland på valg, gjenvalgt for 2 år


Geir Ståle Alne, Trygve Jøsang og Knut Aslak Mokleiv er på valg i 2013


 


Referent  Svein Nilsen (sign)


signatur av 2 medlemmer mangler pga påske.


årsmøteprotokoll gyldig når vi har fått underskrift på papir-referatet.