årsmøte2014


Årsmøte Slåttevik Båtforening


Søndag den 16/3-2014, klokken 18:00


Sted: Peisestuen på Sjonar


Tilstede: Arne Henry, Jostein, Oddny, Ole, Tor Jostein, Hans Jacob, Narve, Kjetil, Svein og Jarle


1. Arne Henry valgt til Møteleder, Jarle valgt til referent, Oddny til ordstyrer


2. Innkallingen godkjent


3. Gjennomgang av årsberetning, Styret hadde 2 ofisielle møter, referater ligger på hjemmesiden. + noen uofisielle ifm dugnadene.  Vi hadde i løpet av året 8 dugnader med god oppslutning, De som valgte å ikke bli med fikk tilsendt faktura på frikjøp.  Vi har fått montert strøm på bryggene, samt i bod/klubbhus, det som kunne gjøres på dugnad, slik som trekking av rør etc, ble utført av medlemmene, resten ble utført av APPLY, og vi har fått et meget bra anlegg, selvom det sprengte budsjettet.  Dette medførte at vi måtte forata en ekstra innbetaling fra medlemmene, noe som var godkjent av årsmøtet 2013.


merknad: det var ikke innhentet godt nok pristilbud på elektroinnstallasjonen,  Faktura for frikjøp av dugnad sendes ikke ut før dugnadene er ferdige for året.


4.  Jostein gikk gjennom regnskapet, må revideres.


5.  Kontigent for 2014 ble satt til uforandret kroner 750.-


6. innkommende saker:


Styret sine forslag til vedtektsendringer i Slåttevik Båtforening på årsmøtet 16. mars 2014

Styrets begrunnelse: Ved at årsmøtet fastsetter neste års kontingent slipper en diskusjon om når kontingenten kan inndrives og det vil da samsvare med vedtektene at det er de som har betalt kontingenten som er stemmeberettiget. Hvis vedtektsendringen blir vedtatt må årsmøte fastsette kontingenten for 2015

§16

Det ordinære årsmøte skal behandle:

1. Styrets årsberetning

2. Regnskap fremlagt i revidert stand

3. Fastsettelse av neste års kontingent, og pris på båtplass

4. Innkomne forslag

5. Foreta valg på leder, 2 styremedlemmer, 1 varamedlem, Alle medlemmer er valgbare. Medlemmer av styre som er på valg, kan reservere seg for gjenvalg, for samme tidsperiode denne har sittet i verv.

Leder velges ved særskilt valg hvert år.

Styremedlemmer velges for 2 år, dog slik at det ikke skiftes ut mer enn 2 styremedlemmer ad gangen.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overenstemmelse med §13.

Vedtak gjøres med alminnelig flertall, med mindre vedtektene bestemmer annerledes.

Ved stemmelikhet anses ett forslag som forkastet.

For å bli valgt, må en kandidat ha minst halvparten av avgitte stemmer.

Fastsettelse av vedtektene krever alminnelig flertall.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøte.

Styrets begrunnelse: For å sikre båtforeningen mulighetene for inntekter for de båtplassene som ikke brukes, og for at ikke styret skal måtte spør hver enkelt medlem ved sesongstart, mener styret det er bedre at medlemmene gir beskjed om at de skal bruke båtplassen for sesongen. Dette betyr ikke at noen mister noen båtplass men at styret har bedre forutsigbarhet og oversikt over ledige plasser og utleie.


7. enstemmig vedtatt, Neste års kontigent satt til kroner 750.-

 

§ 21 under V Diverse i vedtektene:

Medlemmer i SB plikter å benytte tildelt båtplass personlig. Ved første gangs tildeling må båtplass tas i bruk innen 6 måneder, eller etter særlig avtale med styret. Medlemmer som ønsker å benytte båtplassen, skal innen 1. april hvert år, skriftlig varsle foreningen om dette. SB disponerer plasser som ikke nyttes, til utleie.

Leie av båtplass er mulig kun etter avtale med styret.


Ny § 21:


Medlemmer i SB plikter å benytte tildelt båtplass personlig. Ved første gangs tildeling må båtplass tas i bruk innen 6 måneder, eller etter særlig avtale med styret. Styret sender ut varsel til medlemmene innen 1.mars for sommersesong og 1.oktober for vintersesong, medlemmene plikter å gi skriftlig tilbakemelding til styret 14 dager etter varsel om de skal bruke båtplassen. SB disponerer plasser som ikke nyttes, til utleie. Det vil være 1.mnd oppsigelse på leiekontrakter, slik at medlemmer med 1 mnd. varsel kan få tilbakeført båtplassen.


Leie av båtplass er mulig kun etter avtale med styret


Leieformer:Kortidsleige (mnd. Basis)


Sommersesong (apr. – okt.)


Vintersesong(nov. – mars)


Pris fastsettes av styret.8. enstemmig vedtatt


9. Valg:


Leder velges ved særskilt valg hvert år.


Formann Jarle Husby på valg 2014, Tar ikke gjenvalg, Arne Henry valgt


Styremedlemmer velges for 2 år,


Styremedlem Jostein Milje på valg 2014, Tar ikke gjenvalg, Jarle Husby valgt


Styremedlem Arne Henry Grottvik på valg 2014, Petter Hareide valgt


Varamann Even Edland på valg 2014, Narve Susort Valgt


Styremedlem Svein Nilsen, på valg 2015


Styremedlem Kjetil Toth, på valg 2015


Varamann Henry Sørensen, på valg 2015


 


det nye styret består da av:


Formann Arne Henry Grottvik,  på valg 2015


Styremedlem Kjetil Toth, på valg 2015


Styremedlem Svein Nilsen, på valg 2015


Varamedlem Henry Sørensen, på valg 2015


Styremedlem Petter Hareide, på valg 2016


Styremedlem Jarle Husby, på valg 2016


varamedlem Narve Susort, på valg 2016


 


Møte Hevet.