årsmøte2013


Årsmøte Slåttevik Båtforening


Torsdag den 18/4-2013, klokken 18:00


Sted: Peisestuen på Sjonar


Tilstede: Knut Aslak, Geir Ståle, Tor Jostein, Even, Alf, Ole, Narve, Arne Henry, Svein, Jostein, Henry og Jarle


Jarle valgt til Møteleder, Svein valgt til referent, overført til Geir Ståle


Innkallingen godkjent


Saldo på konto pr.dato er ca 35.000.-


gjennomgikk regnskapet for 2012, ingen kommentarer.


SAK1, Kontigent, beløp uendret, 750.-, men rabatter for styremedlemmer/pensjonister og de som stiller båtplass til disposisjon fjernes,  lik kontigent for alle medlemmer med båtplass.  paragraf i vedtektene som omhandler dette oppdateres. enstemmig vedtatt.


SAK2, ekstra innbetaling ifm ferdigstillelse av hus/uteområder, varmepumpe som var foreslått står på vent, prøver først med panelovner, Styret ble gitt fullmakt til å kjøre en ekstra innbetaling oppad til kroner 1000.- hvis det skulle bli behov


SAK3, pris på båtplass, indeksreguleres ihht konsumprisindeksen for 2012.


SAK4, angående styremøter, så er det mismatch i paragraf 14 og 17 i vedtektene, dette rettes opp slik at det samsvarer med paragraf 14, styremøter etter behov, enstemmig vedtatt.


SAK5, Styret setter opp regler for bruk av boder, enstemmig vedtatt.


SAK6, videreføring av frikjøp av dugnad, enstemmig vedtatt. Styret setter opp dugnadsliste som medlemmene må melde seg på.


SAK7, ST.Hans feiring i havnen lørdag 22/6, Arne Henry er ansvarlig for dette, men er avhengig av at flere medlemmer melder interesse, prøver å få samkjørt i lag med velforeningen.


Angående stemmerett for medlemmer uten båtplass, så ble det diskutert litt rundt dette, hvis vi ønsker å forandre på dette, kan dette komme opp som en sak på neste årsmøte,


VALG:


Jarle , Formann på valg, gjenvalgt for 1 år, står på valg 2014


Geir Ståle, styremedlem på valg, stilte plassen til disp. Svein valgt, står på valg 2015


for Trygve, Styremedlemm, Kjetil valgt, står på valg 2015


Knut Aslak, varamann på valg, stilte plassen til disp. Henry valgt, står på valg 2015


Jostein, styremedlem, på valg 2014


Arne Henry, styremedlem, på valg 2014


Even, varamann, på valg 2014